lt en

Toliau didindami galimybes ieškantiems psichologinės pagalbos žmonėms gauti specialistų konsultacijas per atstumą, teikiame šias psichologines paslaugas nuotoliniu būdu: psichologinės konsultacijos suaugusiems, psichologinės konsultacijos poroms, psichologinės konsultacijos šeimoms, psichologinės konsultacijos tėvams, psichologinės konsultacijos paaugliams nuo 14 m. (dėl jaunesnių nei 14 m. vaikų nuotolinių konsultacijų susisiekite su centro vadove Laura Tamuleviče), profesinė priežiūra specialistams.

Taip psichologinės konsultacijos tampa prieinamos gyvenantiems tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Norėdami užsiregistruoti nuotolinei konsultacijai, spauskite žemiau esančią nuorodą.

SVARBU: Dėl didelio su vaikais dirbančių specialistų užimtumo ir šiuo metu susidariusių eilių, prieš registruojantis nuotolinei konsultacijai dėl vaikų ir paauglių būtina susisiekti su pasirinktu specialistu ir aptarti pagalbos teikimo galimybes. Dėkojame!

Informuotas sutikimas dėl psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugų teikimo nuotoliu Všį „Vilniaus šeimos psichologijos centras“

Pateikiame informaciją apie nuotoliu teikiamas psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas bei asmens duomenų apsaugą VšĮ „Vilniaus šeimos psichologijos centras“ (toliau – VŠPC). Prieš pasirašant Informuotą sutikimą, kviečiame jį atidžiai perskaityti ir visus kylančius klausimus bei neaiškumus aptarti su Jus konsultuojančia (-iu) Specialiste (-u) pirmojo susitikimo metu, taip pat bet kada vėliau kilus naujiems klausimams.

VŠPC konsultuojantys Specialistai remiasi įvairiomis psichoterapinėmis mokyklomis: psichodinamine, mentalizacija grįsta psichoterapija, sistemine šeimos psichoterapija, egzistencine, humanistine, geštaltine, o vaikus ir paauglius konsultuojantys Specialistai ir raidos požiūriu. Su pasirinkta (-u) Specialiste (-u) aptarkite, kokią psichoterapinę mokyklą ji (-s) atstovauja, kokia jo kvalifikacija ir patirtis, užduokite kylančius klausimus. 

Klientas pagalbos teikimo procese turi teisę keisti Specialistę (-ą), sustabdyti psichologinį konsultavimą ar psichoterapiją, prieš tai su Specialiste (-u) aptaręs savo ketinimus. Specialistė (-as) taip pat turi teisę inicijuoti pokalbį apie specialistės (-o) keitimą, jei Kliento situacija viršija jos/jo kompetencijų ribas.

Jei Klientas turi nusiskundimų Specialistės (-o) darbu, jis turi teisę apie tai pranešti VŠPC vadovei. 

Kokia galima psichologinių ar psichoterapinių konsultacijų nauda? Daugelis klientų gali geriau pažinti save ir savo vidinį pasaulį, suprasti savo veiksmų motyvus, vertybes, tikslus, pagerinti santykius, keisti savo elgesį, geriau pažinti bei suprasti savo ir kitų žmonių emocijas, spręsti problemas, integruoti patirtas psichologines traumas. Dažnai patiriami simptomai dingsta ar tampa ne tokie varginantys; atstatoma ir palaikoma sveika vaiko/paauglio raida. Teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumas didele dalimi susijęs su Kliento įsitraukimu, tad tikimės Kliento darbo su savo problema ne tik konsultacijų metu, bet ir tarp jų. Tam, kad įvyktų psichologinis pokytis, reikalingas tam tikras laikotarpis, tačiau iš anksto negalima tiksliai nuspėti, kiek laiko reikės konkrečiam žmogui. Dažnai psichoterapijos trukmė priklauso ir nuo problemos gylio bei sunkumo: kuo ilgiau tęsiasi sunkumai ir kuo jie gilesni, tuo ilgesnės ir intensyvesnės pagalbos gali prireikti. 

Kokia gali būti rizika? Ne visada teikiant psichologines ar psichoterapines konsultacijas pavyksta pasiekti visų norimų rezultatų; labai skatiname visas kylančias abejones ir neaiškumus nedelsiant aptarti su Specialiste (-u), taip pat pasikalbėti apie galimybes gauti reikalingą pagalbą už VŠPC ribų (pvz., gydytojo psichiatro ar kitų specialistų konsultacija, papildomas psichologinis įvertinimas). Sunkumų ir skausmingų patirčių (ypač senai slopinamų) aptarimas gali kelti psichologinį diskomfortą, nemalonius prisiminimus bei emocijas, gali atsirasti neigiamos mintys ar išgyvenimai, laikinai sustiprėti patiriami simptomai. Skatiname pasikalbėti su Specialiste (-u) apie savo savijautą, kad kartu galėtumėte suprasti vykstančius procesus ir pokyčių eigą. 

Ar psichologinės/psichoterapinės konsultacijos yra konfidencialios? Taip, VŠPC Specialistės (-ai) laikosi profesinės etikos standartų bei teisės aktų ir užtikrina Kliento pateikiamos informacijos konfidencialumą, tačiau galioja tam tikros sąlygos ir aplinkybės, kuomet specialistai negali išlaikyti konfidencialumo: 

– jei Klientas išsako ar demonstruoja akivaizdžią grėsmę savo ar kitų asmenų sveikatai/gyvybei;

– jei Klientas atskleidžia, kad jo vaikas (-ai) ar kiti nuo jo priklausomi asmenys patiria smurtą ar nepriežiūrą, arba pats nepilnametis klientas atskleidžia apie patirtą/patiriamą smurtą ar nepriežiūrą;

– yra teismo sprendimas psichologinio konsultavimo/psichoterapijos įrašus bei dokumentus pateikti teismo bylos svarstymui.

Atsiradus šioms išskirtinėms aplinkybėms, Specialistė (-as) aptaria susidariusią situaciją su Klientu, jei tai neprieštarauja teisės aktams. 

Visais atvejais, kai Klientas prašo atskleisti informaciją trečiosioms šalims (pvz.: advokatams, švietimo įstaigai, sveikatos priežiūros įstaigai ar kt.), gaunamas raštiškas Kliento sutikimas (jei Klientas nepilnametis – jo tėvų/globėjų raštiškas sutikimas). 

Jei daromas konsultacijos garso ar vaizdo įrašas (pvz., mokymosi tikslais), visais atvejais gaunamas atskiras raštiškas Kliento sutikimas (jei Klientas nepilnametis – jo paties žodinis ir jo tėvų/globėjų raštiškas sutikimas). 

Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą teikiant konsultacijas nuotoliniu būdu, Klientas turi imtis šių priemonių:

 • konsultacijoms nuotoliniu būdu pasirūpinti saugia ir konfidencialumą užtikrinančia privačia erdve;
 • naudotis ausinėmis su mikrofonu, taip pat Klientas turi teisę reikalauti, jog tokias ausines naudotų ir nuotolines konsultacijas teikiantis specialistas;
 • nuotolinių konsultacijų metu svarbu nesijungti prie viešų Wi-Fi tinklų;
 • baigus sesiją tinkamai atsijungti nuo naudotos programos.

NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMO SĄLYGOS:

 

 1. Nuotolinei konsultacijai naudojamą programą Klientas suderina su Specialiste (-u).
 2. Nuotolinės konsultacijos trukmė priklauso nuo paslaugos pobūdžio. Savaitės diena ir laikas derinama individualiai.
 3. Nuotolinės konsultacijos kaina priklauso nuo paslaugos pobūdžio.
 4. Nuotolinės konsultacijos apmokamos banko pavedimu kartą per mėnesį, nebent susitariama kitaip.
 5. Klientas apie negalėjimą dalyvauti nuotolinėje konsultacijoje informuoja Specialistę (-ą) ne vėliau kaip 24 val. prieš konsultaciją.
 6. Jei Klientas nepraneša Specialistei (-ui) apie nuotolinės konsultacijos atšaukimą anksčiau kaip prieš 24 val., už praleistą laiką apmoka kaip už įvykusią konsultaciją. Informavus apie negalėjimą dalyvauti konsultacijoje nuotoliniu būdu ūmios ligos atveju ar atsiradus nenumatytoms aplinkybėms per 24 valandas iki konsultacijos, mokestis už praleistą konsultaciją netaikomas.
 7. Jei Klientas vėluoja prisijungti, nuotolinės konsultacijos laikas nepratęsiamas.
 8. Specialistė (-as) įsipareigoja iš anksto informuoti Klientą apie savo numatomas atostogas, išvykas ar kitus numatomus nuotolinių konsultacijų teikimo sąlygų pasikeitimus.
 9. Jei Kliento skola už suteiktas paslaugas VŠPC viršija 200 eur, nuotolinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas iki Klientas padengs įsiskolinimą. Iškilus dideliems finansiniams sunkumams, dėl nuotolinių konsultacijų apmokėjimo / skolų plano derinimo kviečiame susisiekti su VŠPC administracija. 
 10. Jei Specialistei (-ui) reikia aptarti atvejį su kolegomis (supervizuoti), ji (s) įsipareigoja apie tai informuoti Klientą ir tai daryti saugodama (s) jo privatumą bei pateikti atvejį taip, kad nebūtų įmanoma atpažinti asmens tapatybės.
 11. Iškilus savižudybės rizikai Klientas prašomas nurodyti artimojo/-jų kontaktinius duomenis. Esant būtinybei Specialistė (-as) gali iškviesti GMP.

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VšĮ „VILNIAUS ŠEIMOS PSICHOLOGIJOS CENTRAS“

Jūsų duomenis tvarko VšĮ „Vilniaus šeimos psichologijos centras“ (toliau – VŠPC), kurios registracijos adresas I. Kanto al. 9-8, Vilnius, veiklos vykdymo vieta Apkasų g. 6-8/9, Vilnius, el. p. info@seimospsichologija.lt, tel. nr. +370 646 61200.

Duomenų apsaugos pareigūnas: Lina Bogušienė, elektroninio pašto adresas info@seimospsichologija.lt.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – psichologinių ar psichoterapinių paslaugų ir konsultacijų teikimas bei kitų įsipareigojimų Jums vykdymas. 

Teisinis pagrindas – asmens duomenys yra tvarkomi Informuoto sutikimo pagrindu – Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punkte numatyta sąlyga – duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 9 straipsnio 2 dalies a) punkte numatyta sąlyga, leidžiančia tvarkyti specialiosios kategorijos asmens duomenis, kai duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais nurodytais tikslais. 

Aš, Vardas, Pavardė

Esu informuota (-s) ir suprantu, kad:

– mano asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus po paslaugų teikimo pabaigos, po to bus saugiai sunaikinti. Pirminiai psichologinių/psichoterapinių konsultacijų užrašai bus saugomi 1 (vienerius) metus po paslaugų sutarties vykdymo pabaigos, po to bus saugiai sunaikinti. 

– mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenys bus saugomi iki jam / jai sueis 18 metų ir dar 2 (dvejus) metus suėjus pilnametystei, po to bus saugiai sunaikinti. Pirminiai psichologinių/psichoterapinių konsultacijų užrašai ir kita konsultacijų medžiaga (pvz., piešiniai) bus saugomi 1 (vienerius) metus po paslaugų sutarties vykdymo pabaigos, po to bus saugiai sunaikinti. 

– man pageidaujant ir su mano raštišku sutikimu VŠPC gali teikti informaciją trečiosioms šalims. 

– informacija apie mane ir/ar mano atstovaujamą nepilnametį vaiką / globotinį teikiama pareikalavus institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. 

– asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, su kuriais VŠPC yra sudariusi sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo, tarp jų buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei.

Aš, Vardas, Pavardė

Esu informuota (-s) ir suprantu, kad turiu teisę, su teisės aktų numatytomis išimtimis: 

– susipažinti su savo ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio pateiktais asmens duomenimis;

– reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo ir / ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenis;

– apriboti duomenų tvarkymą; 

– teisę į duomenų perkeliamumą;

– nesutikti, kad būtų tvarkomi mano ir / ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenys;

– reikalauti, kad VŠPC ištrintų mano ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio pateiktus asmens duomenis pasibaigus paslaugų teikimui arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus;

– atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Esu informuota (-s) ir suprantu, kad turiu teisę įgyvendinti savo teises, pateikęs (-usi)  Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) VŠPC duomenų apsaugos pareigūnui el. pašto adresu info@seimospsichologija.lt arba raštu: Apkasų g. 6-9, LT-08220 Vilnius ir tinkamai dokumentais patvirtinęs (-usi) asmens tapatybę. Detalesnę mano kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką nustato VŠPC patvirtinta Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka, su kuria galima susipažinti susisiekus el. paštu info@seimospsichologija.lt 

Prašymo pateikimas neturės įtakos iki prašymo pateikimo jau atliktam mano ir / ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. 

Esu informuota (-s) ir suprantu, kad nepavykus išspręsti klausimo su VŠPC, turiu teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją https://vdai.lrv.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. 

Aš, Vardas, Pavardė

Patvirtinu, kad man buvo suteikta informacija apie nuotolinių psichologinių/psichoterapinių konsultacijų teikimą bei sąlygas, asmens duomenų tvarkymą, mano ir / arba mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio paties (pačios) pateiktus specialių kategorijų asmens duomenis – sveikatos informaciją,

ir Sutinku / Nesutinku , kad VŠPC tvarkytų mano / mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio paties (pačios) pateiktus specialių kategorijų asmens duomenis bei nuotoliu teiktų man / mano atstovaujamam nepilnamečiui vaikui / globotiniui psichologines / psichoterapines paslaugas pagal specialistams nustatytą kompetenciją.

Sutinku / Nesutinku , kad specialistas gautų profesinę priežiūrą teikdamas paslaugas man ar mano atstovaujamam nepilnamečiui vaikui / globotiniui.

Vardas, Pavardė

Data

 

Susisiekite su mumis:

Laura Tamulevičė mob.:

+370 650 27215 ir +49 162 5118019

El. paštas:

Skype: lauratamulevice

Messenger: Laura Tamulevice

WhatsApp: +370 65027215

Viber: Laura Tamulevice +370 65027215

Apie teikiamas paslaugas internetu

 • Teikiame konsultacijas internetu. Konsultacijos vyksta platformose, skirtose internetiniam bendravimui (Teams, WA, Viber ir kt.)
 • Dėl nuotolinių konsultacijų laiko ir kainos kviečiame tartis su Jūsų pasirinktu specialistu.

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei nesutinkate, slapukų Jūsų įrenginyje netalpinsime, tačiau kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies ar visiškai neveikti. Plačiau

Sutinku