lt en

Privatumo politika

Privatumo politika

Teikdami Jums psichologinę pagalbą mes suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, pagal aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, tik tokia apimtimi, kuri būtina jiems rinkti ir tvarkyti.

Mes esame VšĮ „Vilniaus šeimos psichologijos centras“ (toliau – VŠPC), įstaigos kodas 302660296, registracijos adresas I. Kanto al. 9-8, Vilnius, veiklos vykdymo vieta – Apkasų g. 6-8/9, Vilnius. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. Daugiau informacijos visais šioje Privatumo politikoje aptariamais asmens duomenų apsaugos klausimais Jums pateiks Vaida Kalpokienė, tel. +37064661003, el. paštas vaida@seimospsichologija.lt. VŠPC Asmens duomenų pareigūnas: Lina Bogušienė, tel. +37064661200, el. paštas info@seimospsichologija.lt

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – LR ADTAĮ), Lietuvos psichologų sąjungos patvirtinto Psichologo profesinės etikos kodekso, kituose mūsų veiklai taikomuose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Jei nesutinkate su Jūsų ar Jūsų atstovaujamų nepilnamečių asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti savo asmens duomenų. Tokiu atveju VŠPC gali neturėti galimybės teikti Jums paslaugų. 

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Pavyzdžiui, asmens duomenys yra vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybės kortelės numeris ir kt.

Atsižvelgiant į tai, ar Jūs esate VŠPC klientas, VŠPC organizuojamų seminarų ar mokymų dalyvis, svetainės lankytojas, ir kaip bendraujate su VŠPC (gyvai, internetu), VŠPC gali tvarkyti skirtingus Jūsų asmens duomenis. Dažniausiai, VŠPC veikloje tvarkomi asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Jūsų.

 Jei esate VŠPC klientas ir gaunate psichologines ar psichoterapines paslaugas, paslaugų teikimo tikslais renkami tokie Jūsų asmens duomenys:

– asmens identifikavimo duomenys: vardas, pavardė; gimimo data (kai klientas yra nepilnametis); tėvų ar globėjų vardas ir pavardė (kai klientas yra nepilnametis); darbovietė (kai darbdavys sumoka už paslaugas ar konsultacijas);

– kontaktiniai duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, programėlės pavadinimas ir prisijungimo vardas konsultacijoms nuotoliniu būdu;

– duomenys apie suteiktas paslaugas: paslaugų teikimo pradžia ir pabaiga, kreipimosi priežastys, suteiktų paslaugų pobūdis ir apimtys bei tikslai, pasiekti rezultatai, kita informacija (šie duomenys saugomi Kliento kortelėje); be kita ko, teikiant paslaugas, susijusias su psichologinėmis ir psichoterapinėmis konsultacijoms bei psichologiniu įvertinimu, gali būti tvarkomi ir specialiųjų kategorijų duomenų subjektų duomenys – duomenys apie sveikatą; 

– banko duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (kai už suteiktas psichologines ar psichoterapines paslaugas Jūs ar kitas asmuo mokate pavedimu).

Tuo atveju, jei dėl konsultacijų kreipiatės atstovaudami nepilnamečiui, aukščiau nurodyti duomenys bus renkami apie Jus ir Jūsų atstovaujamą nepilnametį.

Asmens duomenys yra tvarkomi Informuoto sutikimo pagrindu – Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punkte numatyta sąlyga – duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Specialiosios kategorijos asmens duomenų tvarkymo tikslas – psichologinių ar psichoterapinių paslaugų ir konsultacijų teikimas – atitinka Reglamento 9 straipsnio 2 dalies a) punkte numatytą sąlygą, leidžiančią tvarkyti specialiosios kategorijos asmens duomenis, kai duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais nurodytais tikslais.

Asmens duomenys Kliento kortelėje bei Informuotas sutikimas saugomi 5 (penkerius) metus. Jei paslaugos pradėtos teikti kai Klientas yra nepilnametis, Klientų kortelė ir Informuotas sutikimas po paslaugų teikimo pabaigos saugomi iki Kliento pilnametystės ir po to dar 2 (dvejus) metus. Pirminė konsultacijų medžiaga saugoma 1 (vienerius) metus po paslaugų teikimo pabaigos. Asmens duomenys buhalterinės apskaitos sitemoje saugomi LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Jei esate VŠPC vienos ar su partneriais organizuojamo seminaro ar mokymų dalyvis, renkami tokie Jūsų asmens duomenys:

– asmens identifikavimo duomenys: vardas, pavardė; profesija; darbovietė (kai darbdavys sumoka už paslaugas);

– kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas;

– banko duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (kai už dalyvavimą seminare  ar mokymuose mokate banko pavedimu).

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).

Šie asmens duomenys saugomi dalyvių registracijos lapuose ne ilgiau nei 1 mėnesį po renginio. Pažymėjimų žurnale saugomi asmens identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, pažymėjimo numeris) 5 (penkerius) metus. Asmens duomenys buhalterinės apskaitos sitemoje saugomi LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Jei pageidaujate gauti informaciją apie VŠPC veiklą, organizuojamus renginius ir kitą tiesioginės rinkodaros informaciją, gavę dėl to išankstinį Jūsų sutikimą, renkame tokius asmens duomenis:

– asmens identifikavimo duomenys vardas, pavardė;

– kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas. 

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais).

Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi kol atšaukiamas duotas sutikimas. 

 Jei esate svetainės lankytojas,  VŠPC socialinių tinklų paskyrų lankytojas, renkame tokius asmens duomenis:

– bet kuri informacija, kurią nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su VŠPC: klausimai specialistams, atsiliepimai, komentarai, vertinimai ir kt.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas  (teisėtas interesas gauti ir galėti pasiekti reikiamą informaciją apie VŠPC ir jos veiklą).

Šie asmens duomenys saugomi įstaigos gyvavimo laikotarpiu.

 

KAIP VŠPC NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

VŠPC renka bei tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo veiklos vykdymo tikslais, taip pat tam turėdami teisinį pagrindą. VŠPC siekia užtikrinti, kad VŠPC renkami ir naudojami Jūsų asmens duomenys atitiktų apibrėžtus tikslus ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų pačių pateiktus asmens duomenis tiesioginei rinkodarai VŠPC naudoja tik gavusi Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti siųsdami mums el. laišką adresu info@seimospsichologija.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

KAM VŠPC TEIKIA JŪSŲ DUOMENIS

VŠPC neteikia Jūsų asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus. 

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų ir, jei tai yra būtina, VŠPC gali atskleisti ir teikti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

– Asmens duomenys neturint raštiško kliento sutikimo gali būti teikiami trečiosioms šalims, pvz., institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

– Gavus trečiųjų šalių (pvz.: advokato, ugdymo ar sveikatos įstaigos, draudimo bendrovės ir kt.) užklausimus, duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami gavus Jūsų raštišką sutikimą teikti informaciją trečiajai šaliai.

– Raštai, aprašymai, išvados ir pažymos gali būti teikiami ir Jūsų pageidavimu, pateikiant prašymą raštu VŠPC administracijai.

– VŠPC turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis VŠPC asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas VŠPC ir tvarko Jūsų asmens duomenis VŠPC, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio įsipareigojimus. VŠPC imasi visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

KAIP VŠPC UŽTIKRINA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ

Siekiant apsaugoti Jūsų duomenis, VŠPC imasi tinkamų priemonių, atitinkančių BDAR, LR ADTAĮ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas duomenų saugumo užtikrinimo klausimais. VŠPC veikloje asmens duomenys tvarkomi imantis organizacinių ir techninių asmens duomenų apsaugos priemonių, taip pat laikantis Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintame Psichologo profesinės etikos kodekse apibrėžiamų konfidencialumo reikalavimų bei psichologo profesinės veiklos etikos principų.

Sužinoję apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę asmens teisėms ir laisvėms, ir nustačius, prie kokios informacijos buvo gauta neteisėta prieiga, apie tai nedelsiant informuosime Lietuvos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją bei Jus, taip pat imsimės priemonių, kad būtų pašalintas asmens duomenų apsaugos pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonių galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti.

 

KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE

VŠPC užtikrinamos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės pagal BDAR ir LR ADTAĮ. Su šių teisės aktų nustatytomis išimtimis, Jūs turite tokias teises:

– teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą VŠPC;

– teisę susipažinti su VŠPC tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, gauti jų kopiją;

– teisę reikalauti ištaisyti VŠPC tvarkomus Jūsų asmens duomenis; tokiu atveju VŠPC gali paprašyti pateikti tai patvirtinančių įrodymų;

– teisę „būti pamirštam“. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis gali būti neįgyvendinta BDAR 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais;

– teisę apriboti duomenų tvarkymą;

– teisę į duomenų perkeliamumą;

– teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

SKUNDAI

Jei turite nusiskundimų ar manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome netinkamai, kviečiame raštu kreiptis į asmens duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@seimospsichologija.lt , veiklos vykdymo adresas Apkasų g. 6-8/9, Vilnius. Mes sieksime kuo greičiau išspręsti visus klausimus.

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas ar manote, kad Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (vdai.lrv.lt) ar kitai kompetentingai institucijai.

 

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Šioje interneto svetainėje slapukai nėra naudojami ir lankytojų asmens duomenys nėra renkami. 

 

KAIP RENKAMI DUOMENYS IŠ NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ

Duomenys iš nepilnamečių asmenų renkami tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.

 

KADA ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika peržiūrima ir esant poreikiui atnaujinama ne rečiau nei kas 2 (dvejus) metus. 

Pastarąjį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2022.06.20.

Dalintis

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei nesutinkate, slapukų Jūsų įrenginyje netalpinsime, tačiau kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies ar visiškai neveikti. Plačiau

Sutinku