lt en

Privatumo politika

Teikdami Jums psichologinę pagalbą, mes suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, pagal aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, tik tokia apimtimi, kuri būtina jiems rinkti ir tvarkyti.

Mes esame VšĮ Vilniaus šeimos psichologijos centras (toliau – VŠPC), įstaigos kodas 302660296, registracijos adresas I. Kanto al. 9-8, Vilnius, veiklos vykdymo vieta – Apkasų g. 6-8/9, Vilnius. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. Daugiau informacijos visais šioje Privatumo politikoje aptariamais asmens duomenų apsaugos klausimais Jums pateiks Vaida Kalpokienė, tel. +37064661003, el. paštas vaida@seimospsichologija.lt. VŠPC Asmens duomenų pareigūnas: Lina Bogušienė, tel. +37064661200, el. paštas info@seimospsichologija.lt

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – LR ADTAĮ), Lietuvos psichologų sąjungos patvirtinto Psichologo profesinės etikos kodekso, kituose mūsų veiklai taikomuose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Jei nesutinkate su Jūsų ar Jūsų atstovaujamų nepilnamečių asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti savo asmens duomenų. Tokiu atveju VŠPC gali neturėti galimybės suteikti Jums norimų paslaugų bei užtikrinti tinkamo šios svetainės veikimo.

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Pavyzdžiui, asmens duomenys yra vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybės kortelės numeris ir kt.

Atsižvelgiant į tai, ar Jūs esate VŠPC klientas, VŠPC organizuojamų seminarų ar mokymų dalyvis, svetainės lankytojas, ir kaip bendraujate su VŠPC (gyvai, internetu), VŠPC gali tvarkyti skirtingus Jūsų asmens duomenis. Dažniausiai, VŠPC veikloje tvarkomi asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Jūsų.

 

Jei esate VŠPC klientas ir gaunate konsultacijas, sutarties sudarymo ir paslaugų teikimo tikslais renkami tokie Jūsų asmens duomenys:

– asmens identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, gimimo data);

– kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas);

– duomenys apie suteiktas paslaugas (konsultacijų teikimo pradžia ir pabaiga, kreipimosi priežastys, tame tarpe – sveikatos informacija, suteiktos konsultacijos ir jų skaičius, tikslas ir pasiekti rezultatai, kita informacija).

Tuo atveju, jei dėl konsultacijų kreipiatės atstovaudami nepilnametį, aukščiau nurodyti duomenys bus renkami ir apie Jūsų atstovaujamą nepilnametį.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).

Šie asmens duomenys saugomi 15 (penkiolika) metų po paslaugų teikimo pabaigos. Nepilnamečių klientų asmens duomenys po paslaugų teikimo pabaigos saugojami iki kliento pilnametystės ir po to dar 2 (dvejus) metus. Pirminė konsultacijų medžiaga saugojama 1 (vienerius) metus po paslaugų teikimo pabaigos.

 

Jei esate VŠPC vieno ar su partneriais organizuojamo seminaro dalyvis, renkami tokie Jūsų asmens duomenys:

– asmens identifikavimo duomenys (vardas, pavardė; profesija);

– kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas);

– jei dalyvio mokestį apmoka darbovietė, renkama informacija apie seminaro dalyvio darbovietę;

– jei apmokate dalyvavimą renginyje per svetainę: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, įvestas komentaras, dalyvių skaičius.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).

Šie asmens duomenys saugojami dalyvių registracijos lapuose vienerius metus. Pažymėjimų žurnale saugojami asmens identifikavimo duomenys (vardas, pavardė) 5 metus.

 

Jei pageidaujate gauti informaciją apie VŠPC veiklą, organizuojamus renginius ir kitą tiesioginės rinkodaros informaciją, gavę dėl to išankstinį Jūsų sutikimą, renkame tokius asmens duomenis:

– asmens identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, el. paštas).

Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo galioja 5 metus nuo sutikimo gavimo datos.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais).

 

Jei esate svetainės lankytojas,  VŠPC socialinių tinklų paskyrų lankytojas, renkame tokius asmens duomenis:

– bet kuri informacija, kurią nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su VŠPC: klausimai specialistams, atsiliepimai, komentarai, vertinimai ir kt.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais).

Šie asmens duomenys saugojami vienerius metus nuo informacijos gavimo dienos.

Jums lankantis ar naudojantis VŠPC svetaine, socialinėmis paskyromis, ar kitaip kontaktuojant su VŠPC skaitmeniniais kanalais, VŠPC gali rinkti Jūsų asmens duomenis automatiškai, t. y., VŠPC gali rinkti informaciją, kurią siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus telefonas ar kita prieigos priemonė. Ši informacija pateikiama skiltyje apie slapukus.  

 

KAIP VŠPC NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

VŠPC renka bei tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo veiklos vykdymo tikslais, taip pat tam turėdami teisinį pagrindą. VŠPC siekia užtikrinti, kad VŠPC renkami ir naudojami Jūsų asmens duomenys atitiktų apibrėžtus tikslus ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų pačių pateiktus asmens duomenis tiesioginei rinkodarai VŠPC naudoja tik gavusi Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, siųsdami mums el. laišką adresu info@seimospsichologija.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

KAM VŠPC TEIKIA JŪSŲ DUOMENIS

VŠPC neteikia Jūsų asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jei tai yra būtina, VŠPC gali atskleisti ir teikti Jūsų asmens duomenis šiems asmenims:

  • Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami atsakant į trečiųjų šalių užklausimus; tokiu atveju Jūs būsite informuojamas apie gautą užklausimą ir bus gaunamas Jūsų raštiškas sutikimas teikti informaciją.
  • Raštai, aprašymai, išvados ir pažymos gali būti teikiami ir Jūsų pageidavimu, pateikiant prašymą raštu.
  • Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir asmens duomenys gali būti suteikti tik toms institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
  • VŠPC turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis VŠPC asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas VŠPC ir tvarko Jūsų asmens duomenis VŠPC, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio įsipareigojimus. VŠPC imasi visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

KAIP VŠPC UŽTIKRINA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ

Siekiant apsaugoti Jūsų duomenis, VŠPC imasi tinkamų priemonių, atitinkančių BDAR, LR ADTAĮ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas duomenų saugumo užtikrinimo klausimais. VŠPC veikloje asmens duomenys tvarkomi imantis organizacinių ir techninių asmens duomenų apsaugos priemonių, taip pat laikantis Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintame Psichologo profesinės etikos kodekse apibrėžiamų konfidencialumo reikalavimų bei psichologo profesinės veiklos etikos principų.

Sužinoję apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę asmens teisėms ir laisvėms, ir nustačius, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga, apie tai nedelsiant informuosime Lietuvos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją bei Jus, taip pat imsimės priemonių, kad būtų pašalintas asmens duomenų apsaugos pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonių galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti.

 

KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE

VŠPC užtikrinamos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės pagal BDAR ir LR ADTAĮ. Su šių teisės aktų nustatytomis išimtimis, Jūs turite tokias teises:

– teisė gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą VŠPC;

– teisė susipažinti su VŠPC tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, gauti jų kopiją;

– teisė reikalauti ištaisyti VŠPC tvarkomus Jūsų asmens duomenis; tokiu atveju VŠPC gali paprašyti pateikti tai patvirtinančių įrodymų;

– teisė „būti pamirštam“. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis gali būti neįgyvendinta BDAR 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais;

– teisė apriboti duomenų tvarkymą;

– teisė į duomenų perkeliamumą;

– teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

SKUNDAI

Jei turite nusiskundimų, ar manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome netinkamai, kviečiame raštu kreiptis į Vaidą Kalpokienę, el. pašto adresas vaida@seimospsichologija.lt. Mes sieksime kuo greičiau išspręsti visus klausimus.

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas, ar manote, kad Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai kompetentingai institucijai.

 

KAIP NAUDOJAMI SLAPUKAI IR KITOS SEKIMO TECHNOLOGIJOS

Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslas (kam naudojamas?)

Renkami duomenys

Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims?

Kiek laiko saugomas slapukas?

_ga

Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti.

Naršymo duomenys

Taip

2 metai

_gid

Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti.

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius.

Taip

24 val. po sesijos pabaigos

_gat

Renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Naršymo duomenys

Taip

1 minutė

 

KAIP RENKAMI DUOMENYS IŠ NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ

Duomenys iš nepilnamečių asmenų renkami tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.

 

KADA ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika peržiūrima ir esant laikui atnaujinama ne rečiau nei kas 2 (du) metus. Visi Privatumo politikos atnaujinimai ir pakeitimai bus skelbiami VŠPC svetainėje.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2019.07.05

Dalintis

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei nesutinkate, slapukų Jūsų įrenginyje netalpinsime, tačiau kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies ar visiškai neveikti. Plačiau

Sutinku