lt en

Registracija nepilnamečiam asmeniui

Toliau didindami galimybes ieškantiems psichologinės pagalbos žmonėms gauti specialistų konsultacijas per atstumą, teikiame šias psichologines paslaugas nuotoliniu būdu:

psichologinės konsultacijos suaugusiems
psichologinės konsultacijos poroms
psichologinės konsultacijos šeimoms
psichologinės konsultacijos tėvams
psichologinės konsultacijos paaugliams nuo 14 m. (dėl jaunesnių nei 14 m. vaikų nuotolinių konsultacijų susisiekite su centro vadove dr. Vaida Kalpokiene)
profesinė priežiūra specialistams.

Taip psichologinės konsultacijos tampa prieinamos gyvenantiems tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Norėdami užsiregistruoti nuotolinei konsultacijai, spauskite žemiau esančią nuorodą.

SVARBU: Dėl didelio su vaikais dirbančių specialistų užimtumo ir šiuo metu susidariusių eilių, prieš registruojantis nuotolinei konsultacijai dėl vaikų ir paauglių būtina susisiekti su pasirinktu specialistu ir aptarti pagalbos teikimo galimybes. Dėkojame!

Aš, nepilnamečio asmens atstovas pagal įstatymą ,

Vardas, Pavardė

aš, nepilnamečio asmens atstovas pagal įstatymą ,

Vardas, Pavardė

sutinku, kad mano vaikui/globotiniui Vardas, Pavardė

(vaiko/globotinio vardas, pavardė, gimimo data)

VšĮ „Vilniaus šeimos psichologijos centras“ būtų teikiamos nuotolinės konsultacijos.

Esu informuotas/-a, kad VšĮ „Vilniaus šeimos psichologijos centras“, vykdydama nuotolines konsultacijas, renka bei tvarko papildomus mano / mano sūnaus / dukros / globotinio/-ės kontaktinius duomenis: konsultacijoms naudojamos programos prisijungimo vardą.

Esu informuotas/-a, kad nuotolinės konsultacijos vykdomos ir kontaktiniai duomenys tvarkomi užtikrinant konfidencialumą ir laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Esu informuotas/-a, kad nuotoliniu būdu teikiamos konsultacijos nėra įrašomos. Bet kokiems konsultacijų įrašams reikalingas raštiškas mano sutikimas.

Suprantu, kad, siekiant užtikrinti konfidencialumą ir mano vaiko/globotinio asmens duomenų apsaugą, turiu imtis šių priemonių:

 • konsultacijoms nuotoliniu būdu pasirūpinti saugia ir konfidencialumą užtikrinančia privačia erdve;
 • naudoti ausines su mikrofonu. Esu informuotas/-a, kad turiu teisę reikalauti, jog tokias ausines naudotų ir nuotolines konsultacijas teikiantis specialistas;
 • nuotolinių konsultacijų metu svarbu nesijungti prie viešų Wi-Fi tinklų;
 • baigus sesiją tinkamai atsijungti nuo naudotos programos.

 

NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMO SĄLYGOS:

 1. Nuotolinei konsultacijai naudojamą programą nepilnametis asmuo ir nepilnamečio asmens atstovas pagal įstatymą suderina su Specialistu.
 2. Nuotolinės konsultacijos trukmė priklauso nuo paslaugos pobūdžio. Savaitės diena ir laikas derinama individualiai.
 3. Nuotolinės konsultacijos kaina priklauso nuo paslaugos pobūdžio.
 4. Nuotolinės konsultacijos apmokamos banko pavedimu kartą į mėnesį.
 5. Nepilnametis asmuo arba nepilnamečio asmens atstovas pagal įstatymą apie negalėjimą dalyvauti nuotolinėje konsultacijoje informuoja Specialistą ne vėliau kaip 24 val. prieš konsultaciją.
 6. Jei nepilnametis asmuo arba nepilnamečio asmens atstovas pagal įstatymą nepraneša Specialistui apie nuotolinės konsultacijos atšaukimą anksčiau kaip prieš 24 val., už praleistą laiką apmoka kaip už įvykusią konsultaciją. Informavus apie negalėjimą dalyvauti konsultacijoje nuotoliniu būdu ūmios ligos atveju ar atsiradus nenumatytoms aplinkybėms per 24 valandas iki konsultacijos, mokestis už praleistą konsultaciją netaikomas.
 7. Jei nepilnametis asmuo vėluoja prisijungti, nuotolinės konsultacijos laikas nepratęsiamas.
 8. Specialistas įsipareigoja iš anksto informuoti nepilnametį asmenį ir nepilnamečio asmens atstovą pagal įstatymą apie savo numatomas atostogas ar išvykas ar kitus numatomus nuotolinių konsultacijų teikimo sąlygų pasikeitimus.
 9. Jei nepilnametis asmuo ir nepilnamečio asmens atstovas pagal įstatymą nori nutraukti nuotolinių konsultacijų teikimą, apie tai svarbu iš anksto informuoti Specialistą, paliekant ne mažiau kaip 1 konsultaciją pabaigos aptarimui.
 10. Jei skola už suteiktas paslaugas Vilniaus šeimos psichologijos centrui viršija 200 eur, nuotolinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas iki nepilnamečio asmens atstovas pagal įstatymą padengs įsiskolinimą.
 11. Jei Specialistui reikia aptarti atvejį su kolegomis (supervizuoti), jis įsipareigoja apie tai informuoti nepilnametį asmenį ir nepilnamečio asmens atstovą pagal įstatymą ir tai daryti saugodamas jo privatumą bei pateikti atvejį taip, kad nebūtų įmanoma atpažinti asmens tapatybės.
 12. Iškilus savižudybės rizikai, apie tai nedelsiant informuojamas nepilnamečio atstovas pagal įstatymą.
 13. Nepilnamečio asmens atstovams pagal įstatymą, pasyviai dalyvaujantiems vaiko psichologinio konsultavimo/psichoterapijos procese, informacija teikiama pagal asmeninį pageidavimą.

Su paslaugų teikimo sąlygomis susipažinau bei sutinku, kad mano vaikui / globotiniui būtų teikiamos nuotolinės konsultacijos pagal specialistams nustatytą kompetenciją.

 

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VšĮ VILNIAUS ŠEIMOS PSICHOLOGIJOS CENTRE

Aš, Vardas, Pavardė

esu informuota(s), kad VšĮ Vilniaus šeimos psichologijos centras (toliau – VŠPC), kurio registracijos adresas yra I. Kanto al. 9-8, Vilnius, veiklos vykdymo vieta yra Apkasų g. 6-8/9, Vilnius, el. p. info@seimospsichologija.lt, tel. +370 646 61200, paslaugų (psichologinių konsultacijų) teikimo metu, vykdydamas paslaugų teikimo sutartį, renka bei tvarko asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – psichologinių konsultacijų teikimas, teisinis pagrindas – veiksmai, reikalingi iki sutarties sudarymo ir sutarties vykdymas, o kai yra tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys – duomenų subjekto sutikimas.

Šiuo tikslu VŠPC renka ir tvarko tokius mano ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio Vardas, Pavardė asmens duomenis:

 1. Asmens identifikavimo duomenys: vardas, pavardė, gimimo data,banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
 2. Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas. Iškilus aukštai savižudybės rizikai, renkami kliento artimo asmens kontaktiniai duomenys informavimo tikslais.
 3. Suteiktų paslaugų duomenys: paslaugų teikimo pradžia ir pabaiga, kreipimosi priežastys, suteiktos konsultacijos ir jų skaičius, tikslai ir pasiekti rezultatai, kita paslaugų teikimo informacija. Atsižvelgiant į tai, kad teikiamos psichologinės konsultacijos, VŠPC gali būti pateikti bei VŠPC gali tvarkyti ir specialių kategorijų asmens duomenis – sveikatos informaciją, gautą konsultacijų metu.

 

Asmens duomenys saugomi el. forma (kompiuteryje) ir dokumentų segtuvuose, užtikrinant asmens duomenų tvarkymo saugą.

Esu informuota(s), kad mano asmens duomenys bus saugojami 15 metų po sutarties vykdymo pabaigos, po to bus saugiai sunaikinti. Pirminiai psichologinių konsultacijų užrašai bus saugomi vienerius metus po paslaugų sutarties vykdymo pabaigos, po to bus saugiai sunaikinti.

Esu informuota(s), kad man raštiškai paprašius mano asmens duomenys gali būti sunaikinti iškart pasibaigus paslaugos teikimui.

Esu informuota(s), kad mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenys bus saugojami iki jam / jai sueis 18 metų ir dar dvejus metus suėjus pilnametystei, po to bus saugiai sunaikinti. Pirminiai psichologinių konsultacijų užrašai ir kita konsultacijų medžiaga (pvz., piešiniai) bus saugomi vienerius metus po paslaugų sutarties vykdymo pabaigos, po to bus saugiai sunaikinti.

Esu informuota(s), kad mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenys, raštiškai paprašius, gali būti sunaikinti iškart pasibaigus paslaugos teikimui. Esu informuotas, kad mano atstovaujamas nepilnametis vaikas / globotinis, tapęs pilnamečiu(-te), gali raštu pareikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, kuriuos pateikė būdamas nepilnamečiu.

Esu informuota(s), kad man pageidaujant ir su mano raštišku sutikimu VŠPC gali teikti informaciją trečiosioms šalims.

Esu informuota(s), kad informacija apie mane ir/ar mano atstovaujamą nepilnametį vaiką / globotinį teikiama pareikalavus institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

Esu informuota(s) ir suprantu, kad turiu teisę, su teisės aktų numatytomis išimtimis:

– susipažinti su savo ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio pateiktais asmens duomenimis;

– žinoti apie savo ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenų tvarkymą;

– reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltume;

– apriboti duomenų tvarkymą;

– teisę į duomenų perkeliamumą;

– nesutikti, kad būtų tvarkomi mano ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu;

– reikalauti, kad VŠPC ištrintų mano ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio pateiktus asmens duomenis pasibaigus paslaugų teikimui arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus.

Esu informuota(s) ir suprantu, kad turiu teisę įgyvendinti savo teises, pateikęs(-usi) tokį prašymą VŠPC šiame privatumo pranešime nurodytais kontaktais ir tinkamai dokumentais patvirtinęs(-usi) asmens tapatybę. Detalesnę mano kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką nustato VŠPC patvirtinta Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.

Esu informuota(s) ir suprantu, kad VŠPC mano asmens duomenys bus tvarkomi 15 metų po paslaugų teikimo pabaigos, o mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenys bus tvarkomi iki jam / jai sueis 18 m. ir dar dvejus metus po pilnametystės, išskyrus jei aš pateiksiu raštišką prašymą VŠPC šiame privatumo pranešime nurodytais kontaktais sunaikinti mano ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenis pasibaigus paslaugų teikimui. Tokiu atveju suprantu, kad VŠPC nutrauks mano ir/ar mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenų tvarkymą nuo mano prašymo gavimo VŠPC dienos.

Prašymo pateikimas neturės įtakos iki prašymo pateikimo jau atliktam Jūsų ir/ar Jūsų atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

Esu informuota(s) ir suprantu, kad nepavykus išspręsti klausimo su VŠPC, turiu teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Patvirtinu, kad VŠPC mano ir mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio asmens duomenis gauna tiesiogiai iš manęs.

 

Rekvizitai kreiptis dėl asmens duomenų tvarkymo:

El. paštu: info@seimospsichologija.lt

Raštu: Apkasų g. 6-9, LT-08220 Vilnius

Atvykus: Apkasų g. 6-9, LT-08220 Vilnius

 

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą man suteikta.

Vardas, Pavardė

Data

 

Sutinku / Nesutinku , kad VŠPC tvarkytų mano arba mano atstovaujamo nepilnamečio vaiko / globotinio paties (pačios) pateiktus specialių kategorijų asmens duomenis – sveikatos informaciją, teikdamas paslaugas man ar mano atstovaujamam nepilnamečiui vaikui / globotiniui.

Sutinku / Nesutinku , kad specialistas gautų profesinę priežiūrą teikdamas paslaugas man ar mano atstovaujamam nepilnamečiui vaikui / globotiniui.

Susisiekite su mumis:

Laura Tamulevičė mob.:

+370 650 27215 ir +49 162 5118019

El. paštas:

Skype: lauratamulevice

Messenger: Laura Tamulevice

WhatsApp: +370 65027215

Viber: Laura Tamulevice +370 65027215

Apie teikiamas paslaugas internetu

 • Teikiame konsultacijas internetu. Konsultacijos vyksta Skype arba kitose platformose, skirtose internetiniam bendravimui (Zoom, Viber ir kt.).
 • Dėl nuotolinių konsultacijų laiko ir kainos kviečiame tartis su Jūsų pasirinktu specialistu.

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei nesutinkate, slapukų Jūsų įrenginyje netalpinsime, tačiau kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies ar visiškai neveikti. Plačiau

Sutinku